Voorwaarden
Algemene Voorwaarden van DIGITAL ASSISTANCE, Vestigingsadres/administratief adres: IJskelderstraat 87 - 2660 Antwerpen-Hoboken

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DIGITAL ASSISTANCE. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van DIGITAL ASSISTANCE.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. DIGITAL ASSISTANCE behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door DIGITAL ASSISTANCE erkend.
1.4 DIGITAL ASSISTANCE garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal DIGITAL ASSISTANCE bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van DIGITAL ASSISTANCE zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door DIGITAL ASSISTANCE geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot bewijs van aanbod tot levering.
2.4 Leveringstermijn: In normale omstandigheden worden artikelen uit voorraad binnen de 24U geleverd, er zijn spijtig genoeg externe elementen waar wij geen controle over hebben (stakingen, weersomstandigheden, administratieve, menselijke fouten, einde voorraad,...). Aan de genoemde leveringstermijnen kunnen geen rechten worden ontleend.
2.5 Leveringskosten:

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, hiervoor kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
3.3 Alle prijzen op de site zijn inclusief 21% BTW en andere toepasbare taxen (Recupel, Reprobel, Auvibel, Bebat). Exclusief transportkosten,

4. Betalingsmogelijkheden
Met uitzondering van bijzondere overeenkomsten worden alle afhalingen en leveringen contant of vooraf dmv bankoverschrijving, bankApp, Paypal.

5. Zichttermijn / herroepingsrecht
5.1 Overeenkomstig de Wet verkopen op afstand (Artikels 45 van de de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC)), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan DIGITAL ASSISTANCE heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij DIGITAL ASSISTANCE. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt DIGITAL ASSISTANCE er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
5.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door DIGITAL ASSISTANCE aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij DIGITAL ASSISTANCE slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
5.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: - diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.
- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen van de markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiene.
- Artikelen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

6. Betwistingen, aansprakelijkheid
6.1 De rechtbanken, waar de maatschappelijke zetel gevestigd is, zijn alleen bevoegd om uitspraak te doen in alle eventuele geschillen, waarbij de Belgische wetgeving alleen geldt. Digital Assistance behoudt het recht zich tot iedere andere bevoegde rechtbank te richten.